Stadgar

 1. Svensk Förening för Oral Protetik är en sammanslutning av personer som är verksamma inom eller har intresse för ämnesområdet oral protetik.

 2. Svensk Förening för Oral Protetik har till syfte att

  – behandla frågor som berör specialiteten oral protetik

  – tillvarata och bevaka medlemmarnas intressen

  – främja vetenskap, utbildning och klinik inom ämnesområdet

  – representera specialiteten vid kontakt med myndigheter och andra organisationer

  – samarbeta med andra specialistföreningar

 3. Medlemskap finns i fyra kategorier, ordinarie, associerat, senior och hedersmedlemskap.

  Ordinarie medlemskap kan förvärvas av tandläkare som innehar specialistkompetens inom ämnesområdet oral protetik eller av tandläkare under specialistutbildning inom detta ämnesområde, tillika medlem av Sveriges Tandläkarförbund.

  Associerat medlemskap kan förvärvas av annan med speciellt intresse för oral protetik. Associerad medlem har ej rösträtt och kan ej inväljas i styrelsen. Medlemsavgiften är reducerad.

  Ordinarie och associerat medlemskap förvärvas genom skriftlig eller elektronisk ansökan till styrelsen, som beslutar om inval.

  Den som varit ordinarie medlem kan från och med det år personen fyller 65 år ansöka att bli seniormedlem. Medlemsavgiften är då reducerad.

  Hedersmedlem väljs av föreningen vid föreningssammanträde efter skriftligt förslag till styrelsen från ordinarie medlem. Styrelsen avgör om förslaget skall föreläggas föreningen.

  Till hedersmedlem kan väljas den som på ett särskilt förtjänstfullt sätt främjat oral protetik eller föreningens verksamhet.

 4. Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderår.

  Föreningen avhåller ordinarie sammanträde minst en gång varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Ett ordinarie sammanträde utgör föreningens årsmöte och skall om ej särskilda skäl föreligger hållas senast under oktober månad.

  Extra sammanträde skall hållas då sådant skriftligen begärs av minst 20 procent av föreningens ordinarie medlemmar.

 5. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.

  Den erläggs av ordinarie, associerad och seniormedlem före 1 augusti.

  Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

  Medlem som inte erlagt sin medlemsavgift senast den 31 december anses ha utträtt ur föreningen.

  Styrelsen äger i speciella fall, såsom vid sjukdom, bortovaro etc. befria medlem helt eller delvis från årsavgift.

 6. Kallelse till föreningens ordinarie sammanträde eller årsmöte delges föreningens medlemmar senast 14 dagar före sammanträdet.

  Kallelsen skall dessutom innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Vid extra sammanträde kan beslut endast fattas i ärende som upptagits i kallelsen.

 7. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

  1. val av justeringsmän
  2. styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under näst föregående verksamhetsår
  3. revisorernas berättelse
  4. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  5. fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
  6. ojämnt år – val av ordförande och styrelseledamot jämnt år – val av tre styrelseledamöter
  7. val av två revisorer och två revisorssuppleanter med ett års mandattid
  8. val av en ledamot i föreningens valnämnd för två år
  9. av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor

 8. Vid omröstning på föreningens sammanträden äger varje ordinarie medlem en röst. Om ej annat begärs sker val och annan omröstning öppet. I händelse av lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

  Röstning med fullmakt får ej förekomma.

  Styrelseledamot får ej deltaga i val av revisorer, revisorssuppleanter eller ledamot i valnämnd, ej heller deltaga i omröstning i frågan om ansvarsfrihet.

 9. Föreningens styrelse utgörs av ordförande och fyra styrelseledamöter.

  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och webmaster.

  Totala mandatperioden för styrelseledamot bör vara högst 6 år.

  Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

  Omröstning inom styrelsen sker öppet.

  Vid telefonsammanträde skall protokollet justeras av samtliga deltagare.

  Styrelsen äger rätt att till sina sammanträden adjungera annan person.

  Föreningens valnämnd består av två ledamöter. För dessa är mandattiden två år med saxade mandatperioder. Omval kan ej ske.

 10. Styrelsen åligger att

  – handha föreningens angelägenheter

  – under ansvar förvalta föreningens tillgångar

  – till årsmötet avgiva en undertecknad berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret

  – till Svenska Tandläkare-Sällskapets stipendienämnd avge förslag på pristagare till Henry Beyrons pris

 11. Ordföranden åligger att

  – kalla till föreningens och styrelsens sammanträden

  – vid föreningens och styrelsens sammanträden leda förhandlingarna samt justera protokoll

  – som främste vårdare av föreningens angelägenheter tillse att dess intressen i övrigt bevakas

 12. Vice ordförande åligger att

  – ersätta ordförande när så behövs

 13. Sekreteraren åligger att

  – föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden

  – föra diarium över föreningens in- och utgående handlingar

  – föra matrikel över föreningens samtliga medlemmar

 14. Skattmästaren åligger att

  – föra noggranna specificerade räkenskaper över föreningens ekonomi

  – mottaga inflytande medel och verkställa alla av föreningens eller styrelsens beslutade utbetalningar

  – före den 1 augusti infordra medlemsavgifter till föreningen

  – för varje verksamhetsår avsluta räkenskaperna och före februari månads utgång hålla dem jämte   räkenskapshandlingar tillgängliga för revisorerna

 15. Webmastern åligger att

  – föra matrikel över föreningens medlemmar

  – ansvara för föreningens hemsida

 16. Revisorerna åligger att

  – granska styrelsens förvaltning

  – senast 15 dagar före årsmötet till styrelsen avlämna revisionsberättelse jämte yttrande angående ansvarsfrihet

 17. Valnämnden åligger att

  – avge förslag till kandidater vid alla stadgeenliga eller av föreningen beslutade val

  – då förslag avser val upptaget på dagordningen för årsmötet inlämna förslag till styrelsen så tidigt, att förslaget kan delgivas medlemmarna i kallelsen till årsmötet

 18. Ordföranden och skattmästaren äga var för sig teckningsrätt för föreningen

 19. Ändring av dessa stadgar samt beslut om föreningens upplösande kan ske endast på ordinarie sammanträde, varvid för godkännande fordras minst ¾ majoritet av de vid mötet röstberättigade.

  Förslag till ändring av stadgar eller föreningens upplösande skall senast två månader före ordinarie sammanträde skriftligen inges till styrelsen, som har att jämte eget yttrande däröver delge detsamma till föreningens medlemmar senast 14 dagar före sammanträdet. Stadgarna godkända av Specialistsektionens för Oral Protetik inom Svensk Förening för Protetik och Bettfysiologi medlemmar vid ordinarie årsmöte 1 september 1994. Reviderade vid ordinarie årsmöte 11 september 1997 i Svensk Förening för Oral Protetik. Reviderade vid ordinarie årsmöte 15 september 2005 i Svensk Förening för Oral Protetik. Reviderade vid ordinarie årsmöte 19 september 2019 i Svensk förening för Oral protetik.