Årsmöte

Årsmöte 2017

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Svensk Förening för Oral Protetik, torsdagen den 21 september 2017 kl 17.15 på Hotell Tylösand (lokal Watson), Halmstad.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän
 5. Utlysning av årsmötet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föregående årsmötesprotokoll
 8. Verksamhetsberättelse för år 2016
 9. Revisorernas berättelse för år 2016
 10. Ansvarsfrihet för 2016 års styrelse
 11. Årsavgift 2018
 12. Val av tre styrelseledamöter 2018-2019
 13. Val av två revisorer 2018
 14. Val av två revisorssuppleanter 2018
 15. Val av en ledamot i valnämnden 2018-2019
 16. Styrelsen informerar
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas

Välkomna önskar styrelsen via

Lars Hjalmarsson                             Birger Narby

Ordförande                                       Sekreterare

 

 

Protokoll Årsmöte SFOP 2016-09-15

Hotell Tylösand, Halmstad

Deltagare: 28 ordinarie medlemmar deltog i mötet.

Mötet öppnas

Ordförande Victoria Stenport hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes styrelsens ordf, Victoria Stenport

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes styrelsens sekr, Birger Narby

Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Tomas Josefsson och Göran Stegersjö

Utlysning av årsmötet

Dagordningen har varit tillgänglig på hemsidan och mötet ansågs utlyst enligt föreningens stadgar.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

Föregående årsmötesprotokoll

Föregående årsmötesprotokoll från 2015 fanns utlagt på hemsidan.

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelsen för 2015 lästes upp av ordförande Victoria Stenport och godkändes av årsmötet. ( bilaga 1)

Skattmästare Johan Asplund redovisade bokslutet för 2015

Det ekonomiska resultatet för 2015 var positivt med ett resultat på 251.315 kronor. (bilaga 2)

Revisorernas berättelse för 2015

Marie Geijer och Peter Schulz har granskat protokoll och ekonomin.

Hans Kindberg, revisorssuppleant var närvarade och läste upp revisionsberättelsen (bilaga 3)

Revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015.

Ansvarsfrihet för 2015 års styrelse

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

Årsavgift 2017

Årsmötet bestämde oförändrad medlemsavgift: 350 kronor för aktiv medlem och ST-tandläkare, 250 kronor för associerad medlem och seniormedlem.

Val av ordförande för föreningen 2017-2018 (Nyval)

Valnämnden föreslog Lars Hjalmarsson

Valnämndens förslag antogs av mötet.

Val av en styrelseledamot 2017 (Fyllnadsval)

Valberedningen föreslog Maria Henningsson

Valberedningens förslag antogs av mötet

Val av en styrelseledamot 2017-2018

Valnämnden föreslog Karin Hammarlund (omval) 2017-2018.

Valnämndens förslag antogs av mötet.

Val av två revisorer 2017

Valnämnden föreslog Marie Geijer (omval) och Peter Schulz (omval).

Valnämndens förslag antogs av mötet.

Val av två revisorssuppleanter 2016

Valnämnden föreslog Hans Kindberg (omval) och Peter Stenmark (Omval)

Valnämndens förslag antogs av mötet.

Val av ledamot i valnämnden 2017-2018

Mötet föreslog och valde Victoria Stenport (nyval).

Styrelsen informerar

 • Ordförande Victoria Stenport informerade om vårmötet 2016 i Stockholm som hade 86 deltagare.
 • Ordförande informerade därefter om Socialstyrelsens arbete med en ny ST-förordning. Den gamla förordningen är över 20 år gammal och något inaktuell. Styrelsen är och har varit engagerad i arbetet med den nya förordningen. Arbetet så här långt har varit inriktat i 3 delar: övergripande text, övergripande utbildningsmål tillsammans med andra specialiteter och specifika delmål beträffande oral protetik. Nu pågår arbete på Socialstyrelsen med att sammanställa de olika föreningarnas arbete. Så småningom kommer ett material att skickas ut på remiss från Socialstyrelsen och kommer då att tillställas samtliga kliniker delaktiga i Diagonalen-samarbetet för synpunkter.
 • Webmaster Karin Hammarlund informerade om hemsidan och att styrelsen planerar för att det skall krävas inloggning till vissa sidor som skall vara tillgängliga enbart för föreningens medlemmar.
 • Ordförande informerade därefter om Riksstämman 16-18 november i Stockholm (OBS onsdag till fredag). Temat för i år är ”Rörelser. Munnen och omvärlden”. Pernilla Larsson Gran är medlem i årets riksstämmekommitté. Victoria Stenport och Karin Hammarlund har deltagit i framtagande av årets program
 • Övriga frågor.
 • Förändring av vår specialitets namn, Oral protetik, har aktualiserats i samband med Socialstyrelsens arbete med en ny förordning angående ST-utbildningar. Förslag som har kommit fram i diskussionen har varit Oral protetik, Oro-facial protetik, Protetik, Tand och käkprotetik, Oral bettrehabilitering.
 • De olika förslagen skall skickas ut via mail till föreningens betalande medlemmar för omröstning vilken blir rådgivande för styrelsen. Därefter skickas förslag till Socialstyrelsen. Handuppräckning på årsmötet visade en mycket stor majoritet för att behålla namnet Oral protetik.
 • Föreningens tillträdande ordförande från 2017 Lars Hjalmarsson avtackade nuvarande ordförande Victoria Stenport för ett mycket förtjänstfullt arbete. Victoria lämnar styrelsearbetet i SFOP efter 5 år i styrelsen varav 4 år som ordförande.
 • Mötet avslutades.