Årsmöte

Årsmöte 2018

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Svensk Förening för Oral Protetik, torsdagen den 20 september 2018 kl 17.00 på Hotell Tylösand (lokal Watson), Halmstad.

Dagordning

   1. Mötet öppnas
   2. Val av mötesordförande
   3. Val av mötessekreterare
   4. Val av två justeringsmän
   5. Utlysning av årsmötet
   6. Godkännande av dagordningen
   7. Föregående årsmötesprotokoll
   8. Verksamhetsberättelse för år 2017
   9. Revisorernas berättelse för år 2017
   10. Ansvarsfrihet för 2017 års styrelse
   11. Årsavgift 2019
   12. Val av ordförande för 2019-2020
   13. Val av en styrelseledamot för 2019-2020
   14. Val av en styrelseledamot för 2019
   15. Val av två revisorer för 2019
   16. Val av två revisorssuppleanter för 2019
   17. Val av en ledamot i valnämnden för 2019-2020
   18. Val av en ledamot i valnämnden för 2019
   19. Styrelsen informerar
   20. Övriga frågor
   21. Mötet avslutas

  Välkomna önskar styrelsen via

  Ordförande                                         Sekreterare
  Lars Hjalmarsson                                  Birger Narby

  Protokoll Årsmöte SFOP 2017-09-21

  Hotell Tylösand, Halmstad

  Deltagare: 34 ordinarie medlemmar deltog i mötet.

  Mötet öppnas

  Ordförande Lars Hjalmarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

  Val av mötesordförande

  Till mötesordförande valdes styrelsens ordf, Lars Hjalmarsson

  Val av mötessekreterare

  Till mötessekreterare valdes styrelsens sekr, Birger Narby

  Val av två justeringsmän

  Till justeringsmän valdes Ulrika Gidlund och Helena Branzell

  Utlysning av årsmötet

  Dagordningen har varit tillgänglig på hemsidan och mötet ansågs utlyst enligt föreningens stadgar.

  Godkännande av dagordningen

  Dagordningen godkändes.

  Föregående årsmötesprotokoll

  Föregående årsmötesprotokoll från 2016 fanns utlagt på hemsidan.

  Verksamhetsberättelse för år 2016

  Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes upp av ordförande Lars Hjalmarsson och godkändes av årsmötet. ( bilaga 1)

  Skattmästare Johan Asplund redovisade bokslutet för 2016

  Det ekonomiska resultatet för 2016 var positivt med ett resultat på 288.100 kronor. (bilaga 2)

  Revisorernas berättelse för 2016

  Revisorerna Marie Geijer och Peter Schulz har granskat protokoll och ekonomin.

  Marie Geijer var närvarade och läste upp revisionsberättelsen (bilaga 3)

  Revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2016.

  Ansvarsfrihet för 2016 års styrelse

  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

  Årsavgift 2018

  Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om en sänkning av medlemsavgiften med 100 kronor: 250 kronor för aktiv medlem och ST-tandläkare, 150 kronor för associerad medlem och seniormedlem.

  Val av 3 styrelsemedlemmar för föreningen 2018-2019 (Omval)

  Valberedningen föreslog Johan Asplund, Maria George, Birger Narby

  Valberedningens förslag antogs av mötet.

  Val av två revisorer 2018

  Valberedningen föreslog Marie Geijer (omval) och Jan-Anders Ekelund (nyval)

  Valberedningens förslag antogs av mötet

  Val av två revisorerssuppleanter 2018

  Valberedningen föreslog Björn Furst (nyval) och Peter Stenmark (omval).

  Valnämndens förslag antogs av mötet.

  Val av en ledamot i valberedningen 2018-2019

  Mötet föreslog och valde Christina Henriksson (omval).

  Styrelsen informerar

    • Ordförande Lars Hjalmarsson informerade om att vårmötet 2018 planeras till Malmö 24-25/5.
    • Karin Hammarlund informerade om riksstämman 2017 och vilka protetiska inslag som planeras
    • Ordförande Lars Hjalmarsson informerade därefter om svårigheter att registrera föreningens stiftelse till Länsstyrelsen i Stockholm. Mötet beslöt att rekommendera att någon registrering inte skall ske av stiftelsen.
    • Ordförande informerade om den pågående ST-utredningen vilken därefter diskuterades. Remissvar från SFOP ligger på föreningens hemsida. Något förslag till namnbyte av vår specialitet har inte framförts av föreningen vilket diskuterades vid årsmötet 2016. Göran Stegersjö berättade om ST-rådet på Socialstyrelsen och dess arbete med ST-utredningen.
    • Övriga frågor.
    • Christer Dagnelid lyfte frågan om hur resursfördelningen ser ut i respektive landsting mellan privat och offentlig tandvård samt om synpunkter från privata specialister tas till vara på inom föreningen. Frågan diskuterades på mötet.
    • Marie Geijer lyfte frågan om hur SFOP utnyttjar sociala medier. Som exempel nämndes att Tylösandsmötet läggs ut på Facebook samt att Protetiker-ODIS finns tillgänglighet
    • Mötet avslutades.