Årsmöte

Årsmöte 2016

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Svensk Förening för Oral Protetik, torsdagen den 15 september 2016 kl 17.15 på Hotel Tylösand (lokal Watson), Halmstad.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän
 5. Utlysning av årsmötet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föregående årsmötesprotokoll
 8. Verksamhetsberättelse för år 2015
 9. Revisorernas berättelse för år 2015
 10. Ansvarsfrihet för 2015 års styrelse
 11. Årsavgift 2017
 12. Val av ordförande 2017-2018
 13. Val av styrelseledamot 2017 (fyllnadsval)
 14. Val av en styrelseledamot 2017-2018 (omval)
 15. Val av två revisorer 2017
 16. Val av två revisorssuppleanter 2017
 17. Val av ledamot i valnämnden 2016-2017
 18. Styrelsen informerar
 19. Övriga frågor där bl.a. namnfrågan Oral protetik kommer lyftas
 20. Mötet avslutas

Välkomna önskar styrelsen via

Victoria Stenport                                                          Birger Narby

Ordförande                                                                   Sekreterare

 

Protokoll Årsmöte SFOP

2015-09-17

Hotell Tylösand, Halmstad

Deltagare:

36 ordinarie medlemmar deltog.

 1. Mötet öppnas

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 1. Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes sittande, Victoria Stenport

 1. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes sittande, Kristina Henriksson

 1. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Helena Branzell och Simon Dahlgren

 1. Utlysning av årsmötet

Dagordningen har varit tillgänglig på hemsidan från och med 2015-08-28 och mötet ansågs utlyst enligt stadgar .

 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 1. Föregående årsmötesprotokoll

Föregående årsmötesprotokoll från 2014 fanns utlagt på hemsidan.

 1. Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelsen för 2014 lästes upp av ordförande Victoria Stenport och godkändes av årsmötet . ( bilaga 1)

Skattmästare Birger Narby redovisar bokslutet för 2014

Vårmötet 2014 levererade ett överskott på ca 100000kr samt även Tylösandsmötet levererade ett positivt resultat.

 1. Revisorernas berättelse för 2014

Marie Geijer och Peter Schulz har granskat protokoll och ekonomin.

Marie Geijer var närvarade och läste upp revisionsberättelsen

Revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2014.

 1. Ansvarsfrihet för 2014 års styrelse

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

 1. Årsavgift 2016

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift: 350 kronor för aktiv medlem och

ST-tandläkare, 250 kronor för associerad medlem och seniormedlem.

 1. Val av styrelseledamot 2016-2017 Nyval

Valnämnden föreslog Johan Asplund (Nyval)

Valnämndens förslag antogs av mötet.

 1. Val av en styrelseledamot 2016-2017 (Omval)

Valberedningen föreslog Birger Narby (omval) 2016-2017

Valberedningens förslag antogs av mötet

 1. Val av en styrelseledamot 2016-2017

Valnämnden föreslog Lars Hjalmarsson (omval) 2016-2017.

Valnämndens förslag antogs av mötet.

 1. Val av två revisorer 2016

Valnämnden föreslog Marie Geijer (omval) och Peter Schulz (omval).

Valnämndens förslag antogs av mötet.

 1. Val av två revisorssuppleanter 2016

Valnämnden föreslog Peter Stenmark (Nyval) och Hans Kindberg (omval)

Valnämndens förslag antogs av mötet.

 1. Val av ledamot i valnämnden 2016-2017

Mötet föreslog och valde Kristina Henriksson (nyval).

 1. Styrelsen informerar
 • Ordförande Victoria Stenport informerade kort om EAO i Stockholm 24-26 september där medlemmar i SFOP har reducerad kongressavgift.
 • Ordförande informerade därefter om Riksstämman 12-14 november i Göteborg. Temat för i år är ”Se hela människan” och Pernilla Larsson Gran är ordförande i årets riksstämmekommitté .
 • Nästa Vårmöte planeras till 12-13 maj i Stockholm
 • Webmaster Karin Hammarlund visar nya hemsidan som är under arbete. Målet med hemsidan är att den skall vara enkel att hantera o ändra samt att medlemsregistret skall kunna kopplas direkt till hemsidan.
 • Vice ordförande Lars Hjalmarsson informerar om Stiftelsen ”Tylösandsstiftelsen” . Informerar om att stadgar måste registreras hos länsstyrelsen senast 31 december 2015. Förslag på stadgar har varit bifogade till kallelsen till årsmötet.
 • Mötet tar beslut att Stadgar för svensk Förening för Oral Protetiks (SFOPs) stiftelse skall registreras hos Länsstyrelsen. (Bilaga 2)
 1. Övriga frågor.  
 • Information om ”Hearing angående framtida specialistutbildning för tandläkare”. 6 maj-15. Pernilla Larsson Gran representerade SFOP. Det diskuterades bla om ytterligare en specialitet Oral Medicin skall ingå i de övriga specialiteterna. Troligen kommer ett remissyttrande i denna fråga.
 • Diskussion skedde avseende tandteknik och tandvårdstaxan. Förslag lades att tandteknik borde lyftas ur försäkringen. Patienten borde kunna vara med och bestämma vilket tandtekniskt lab som skall anlitas. Vidare diskuterades även miljöaspekter och att tandtekniska arbeten inte borde skickas till Kina. Inga beslut togs men styrelsen tar med de olika tankarna och diskuterar vidare. Ev kan en arbetsgrupp tillsättas för ett bättre samarbete mellan SFOP och tandteknikerförbundet. SFOP kan initiera detta samarbete.
 • Ordförande Victoria Stenport avtackade Tylösandskommitteéns ordförande under 8år Ingrid Collin Bagewitz för förtjänstfullt arbete.
 • Dessutom avtackades Kristina Henriksson som varit ledamot i styrelsen under 6 år.
 1. Mötet avslutades.