Årsmöte

Protokoll Årsmöte SFOP

2018-09-20

Hotell Tylösand, Halmstad

Deltagare: 25 ordinarie medlemmar deltog i mötet.

Mötet öppnas

Ordförande Lars Hjalmarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes styrelsens ordf, Lars Hjalmarsson

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes styrelsens sekr, Birger Narby

Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Per Häger och Marie Fennö

Utlysning av årsmötet

Dagordningen har varit tillgänglig på hemsidan och mötet ansågs utlyst enligt föreningens stadgar.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

Föregående årsmötesprotokoll

Föregående årsmötesprotokoll från 2017 fanns utlagt på hemsidan.

Verksamhetsberättelse för år 2017

Verksamhetsberättelsen för 2017 lästes upp av ordförande Lars Hjalmarsson och godkändes av årsmötet. ( bilaga )

Skattmästare Johan Asplund redovisade bokslutet för 2017

Det ekonomiska resultatet för 2016 var positivt med ett resultat på 103.500 kronor och lades till handlingarna. (bilaga 2)

Revisorernas berättelse för 2017

Revisorerna Marie Geijer och Peter Schulz har granskat protokoll och ekonomin.

Marie Geijer var närvarade och läste upp revisionsberättelsen (bilaga 3)

Revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017.

Ansvarsfrihet för 2017 års styrelse

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

Årsavgift 2019

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om en oförändrad medlemsavgift, 250 kronor för aktiv medlem och ST-tandläkare, 150 kronor för associerad medlem och seniormedlem.

Nyval av ordförande för föreningen 2019-2020

Valberedningen föreslog Karin Hammarlund.

Valberedningens förslag antogs av mötet.

Nyval av en styrelseledamot.

Valberedningen föreslog Anastasios Grigoriadis.

Valberednings förslag antogs av mötet.

Fyllnadsval av en styrelseledamot

Valberedningen föreslog Catharina Göthberg.

Valbredningens förslag antogs av mötet.

Val av två revisorer 2019

Valberedningen föreslog Marie Geijer (omval) och Jan-Anders Ekelund (omval)

Valberedningens förslag antogs av mötet

Val av två revisorerssuppleanter 2019

Valberedningen föreslog Björn Furst (omval) och Peter Stenmark (omval).

Valnämndens förslag antogs av mötet.

Val av en ledamot i valberedningen 2019 – 2020

Mötet föreslog och valde Victoria Stenport (omval).

Fyllnadsval till valberedningen 2019

Mötet föreslog och valde Lars Hjalmarsson

Styrelsen informerar

  • Föreslogs att medlemmarnas mailadresser skall ändras till hemadressmailen i medlemsregistret.
  • Information om riksstämman 2018 och vilka protetiska inslag som planeras. Bl.a. kommer det att redovisas 9 forskningsrapporter.
    Informeration angående Socialstyrelsens arbete med att nya nationella riktlinjer. Riktlinjerna kommer att få en delvis nu utformning i 2 delar. Representant från föreningen har varit på informationsmöte och föreningen har bidragit med förslag till utveckling av den protetiska delen.
  • Till utredningen angående Jämlik tandvård har föreningen nominerat Ingrid Collin-Bagewits och Margareta Molin.
  • Ordförande informerade om att vårmötet planeras till 16-17/5 i Jönköping.

Övriga frågor.

  • Johan Segerström ventilerade svårigheten att få lönsamhet på Tandläkarförbundets kurser efter att de numera är momsbelagda. Vissa förändringar planeras för att anpassa till den nya ST-utbildningen. En nyhet är att det finns en utbildning för tandsköterskor som skall leda till att bli protetikassistent/tandsköterska.
  • Göran Stegersjö lyfte frågan om att handledarna i ST-utbildningarna bör se över kursen i käk och ansiktsprotetik.

 

Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Birger Narby, sekreterare
Lars Hjalmarsson ordförande

Justeras:
Marie Fennö
Per Häger