Kallelse till årsmöte den 21 september 2017 i Tylösand

Årsmöte 2017

 

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Svensk Förening för Oral Protetik, torsdagen den 21 september 2017 kl 17.15 på Hotell Tylösand (lokal Watson), Halmstad.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän
 5. Utlysning av årsmötet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föregående årsmötesprotokoll
 8. Verksamhetsberättelse för år 2016
 9. Revisorernas berättelse för år 2016
 10. Ansvarsfrihet för 2016 års styrelse
 11. Årsavgift 2018
 12. Val av tre styrelseledamöter 2018-2019
 13. Val av två revisorer 2018
 14. Val av två revisorssuppleanter 2018
 15. Val av en ledamot i valnämnden 2018-2019
 16. Styrelsen informerar
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas

 

Välkomna önskar styrelsen via

 

Lars Hjalmarsson                             Birger Narby

Ordförande                                       Sekreterare