Årsmöte 2016

Årsmöte 2016

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Svensk Förening för Oral Protetik, torsdagen den 15 september 2016 kl 17.15 på Hotel Tylösand (lokal Watson), Halmstad.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän
 5. Utlysning av årsmötet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föregående årsmötesprotokoll
 8. Verksamhetsberättelse för år 2015
 9. Revisorernas berättelse för år 2015
 10. Ansvarsfrihet för 2015 års styrelse
 11. Årsavgift 2017
 12. Val av ordförande 2017-2018
 13. Val av styrelseledamot 2017 (fyllnadsval)
 14. Val av en styrelseledamot 2017-2018 (omval)
 15. Val av två revisorer 2017
 16. Val av två revisorssuppleanter 2017
 17. Val av ledamot i valnämnden 2016-2017
 18. Styrelsen informerar
 19. Övriga frågor där bl.a. namnfrågan Oral protetik kommer lyftas
 20. Mötet avslutas

 

Välkomna önskar styrelsen via

 

Victoria Stenport                                                          Birger Narby

Ordförande                                                                   Sekreterare